The Fact About תביעות קטנות תאונת רכב That No One Is Suggesting

הגב' עמר טענה כי היתה עובר לארוע בקניות והעמיסה דברים בתא המטען ומסרה כי אם היה נזק קודם ברכב היא היתה אמורה להבחין בו.

הנתבעים חרף העובדה שחלקו על גובה הנזק בשים לב לאופי הארוע, כפי שעלה מעדויות המעורבים בארוע, לא הגישו חוות דעת נגדית מטעמם. הנתבעים אף לא עתרו לחקור את השמאי על חוות הדעת, לרבות לגבי הסוגיה אם הנזק שהוצג לפניו לצורך עריכת חוות הדעת, אפשרי שנגרם בעקבות הארוע נשוא כתב התביעה.

אז לפני שהמתח מצטבר והכאב מתגבר, הזכירו לעצמכם ולחברים שלכם להניח את הכוס על השולחן...

התובע לא טען להתקיימותן של החזקות המרבות, הנכללות בהגדרת "תאונת דרכים", והנתבעת לא טענה להתקיימותה של החזקה הממעטת. המחלוקת ניטשה על משמעות הביטוי "שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה", המופיע בהגדרה הבסיסית של "תאונת דרכים" בחוק הפיצויים, ולפיה תאונת דרכים הינה "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

יתר על כן, הנתבעת לא הציגה את כרטיס העבודה המקורי, אלא העתק צילומי של הכרטיס. התצלום אינו ברור די הצורך וכלל לא שוכנעתי שמדובר בכרטיס המתייחס למשאית נשוא התביעה.

הבדיקה הנוירולוגית היתה תקינה, וכן צילום גולגולת היה תקין.

הסטודנטים בכיתה חייכו והפרופסור הניח את הכוס על השולחן...

"אוקיי..." ממשיך הפרופסור, "ומה יקרה אם אחזיק אותה כך במשך שעה?"

שעה שהתובע נפגע בתאונה, היה חייל בשירות סדיר והמשך טיפולו מתועד במסמכים

לגרסתה ביקשה פעמים מספר להזיז את רכבה, בטרם ימשיך נהג הביובית בנסיעתו, על מנת שיהיה לו יותר קל לצאת מהחנייה ובכדי שלא יפגע ברכבה. לטענתה נהג הביובית והאדם המכוון התעלמו מפנייתה, וכאשר רכב הביובית המשיך בנסיעתו לאחור ארעה התאונה.

Add your Google+ profile or develop just one Here is the Google+ site for mika.co.il. Becoming Lively On this social community is important for proclaiming your manufacturer, influencing your online search engine rankings and interacting along with your community. You may additionally consider managing your profile with Google My Enterprise (formerly Google Areas).

נפגעה בתאונת דרכים בהיותה בהריון, נושאת ברחמה את התובע הקטין

עיון בסיכומי הצדדים מעלה כי שורש המחלוקת נעוץ סביב שאלת שיעור הנכות ממנה סובלת התובעת היום, והאם עובר לתאונה סבלה התובעת מתסמונת הפיברומיאלגיה. מחלוקת נוספת נוגעת לשאלת בסיס השכר לפיו יש לחשב את אובדן ההשתכרות.

כללם של דברים, לאחר שבחנתי את חוות דעת המומחים והתרשמתי מעדויותיהם, click here הנני מאמץ, כאמור לעיל, את סברתם בעניין שיעור נכותה הרפואית של התובעת הן בתחום הראומטולוגי, הן בתחום האורטופדי, הן בתחום הנוירולוגי והן בתחום הנפשי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *